Internare

Conform Legii Spitalelor, Articolul 1, Alineatele (1)-(3), spitalul este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, proprietate publică sau privată, care asigură servicii medicale; aceste servicii medicale acordate de spital pot fi sunt: preventive, curative, de recuperare şi paleative, de îngrijire în caz de graviditate şi maternitate, precum şi a nou-născutului. Spitalul participă la asigurarea stării de sănătate a populaţiei, potrivit competenţelor stabilite de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. Conform prezentei legi, Articolul 11, formele de spitalizare sunt: 

a) Spitalizare continuă;

b) Spitalizare de zi.

În ceea ce privește spitalizarea continuă, actele necesare pentru internare sunt: 

a) Biletul de internare de la medicul de familie; medicul de specialitate în unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare; medicii din unităţile de asistenţă medico-socială; medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz; medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; medicii de medicina muncii. Biletul de internare trebuie să fie emis obligatoriu de către medicii care se află în relație contractuală cu una dintre casele de asigurări din România. Nu se solicită bilet de internare pentru urgenţe medico-chirurgicale, pentru cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cât sii pentru pacienții care au fost internați ulterior în instituția prezentă, dar care au pe scrisoarea medical menționat faptul că revin pentru internare sau control într-o data ulterioară externării.

b) Buletinul sau cartea de identitate sau, după caz, documentul care atestă identitatea pacientului (ex: permis de ședere);

c) Cardul de sănătate – în mod obligatoriu, internările, externările, rețetele, concediile medicale, se vor semna cu cardul de sănătate valabil; în cazul pierderii, furtului sau altei situații speciale în care cardul de sănătate nu poate fi prezentat la internare, se va face dovada adeverinței emise de către CAS pe care se va trece perioada de valabilitate a adeverinței în cauză, precum și motivul emiterii acestei adeverințe (ex: adeverință de înlocuire a cardului pierdut);

d) Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordat în ultimele 12 luni, în vederea eliberării concediului medical.

e) Taxa de coplată: 10 lei. În vederea stabilirii pacienților care vor achita coplata sunt necesare: cuponul de șomaj în original sau copie din ultima lună sau adeverința de șomaj; adeverință de student (pentru studenți); adeverință de ajutor social sau cupon de ajutor social; adeverința eliberată de CAS pentru persoanele care se asigură facultative sau care se află în întreținerea unui asigurat; adeverință de la Administația Finanțelor Publice sau de la Primărie care atestă că pacientul nu realizează venituri; cuponul de pensie în original din luna curentă sau precedentă.Categoriile de asiguraţi scutite de la coplată, conform Articolului 225 din Legea 95/2006 sunt: copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 ani şi 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenţi de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenţii, dacă nu realizează venituri din muncă; bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse; persoanele fizice cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 900 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri; toate femeile însărcinate şi lăuzele, pentru servicii medicale legate de evoluţia sarcinii, iar cele care nu au niciun venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pentru toate serviciile medicale.  

Verificarea calității de asigurat se realizează online prin consultarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) la internare. În cazul în care nu se confirmă calitatea de asigurat, pacientul poate beneficia doar de pachetul minimal (situații de urgență), până la clarificarea condiției de asigurat conform prevederilor contractului cadru anual. Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat sau solicită internare fără a avea bilet de trimitere (cu exceptia situațiilor de urgență) suportă integral cheltuielile de spitalizare.

În ceea ce privește spitalizarea de zi, actele necesare pentru internare sunt:

a) Biletul de internare de la medicul de familie; medicul de specialitate în unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare; medicii din unităţile de asistenţă medico-socială; medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz; medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; medicii de medicina muncii. Biletul de internare trebuie să fie emis obligatoriu de către medicii care se află în relație contractuală cu una dintre casele de asigurări din România. Nu se solicit bilet de internare pentru urgenţe medico-chirurgicale, pentru cazurile care au recomandare de internare într-un spital ca urmare a unei scrisori medicale acordate de medicii din ambulatoriul integrat al spitalului respectiv, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cât nici pentru pacienții care au fost internați ulterior în instituția prezentă, dar care au pe scrisoarea medicală menționat faptul că revin pentru internare sau control la data ulterioară externării.

b) Buletinul sau cartea de identitate sau, după caz, documentul care atestă identitatea pacientului (ex: permis de ședere);

c) Cardul de sănătate – în mod obligatoriu, internările, externările, rețetele, concediile medicale, se vor semna cu cardul de sănătate valabil; în cazul pierderii, furtului sau altei situații speciale în care cardul de sănătate nu poate fi prezentat la internare, se va face dovada adeverinței emise de către CAS pe care se va trece perioada de valabilitate a adeverinței în cauză, precum și motivul emiterii acestei adeverințe (ex: adeverință de înlocuire a cardului pierdut);

d) Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordat în ultimele 12 luni, în vederea eliberării concediului medical.

În ceea ce privește regimul de urgență, asistența medicală spitalicească în cadrul spitalizării de zi se acordă cu respectarea următoarelor criterii de internare: 

a) urgenţe medico-chirurgicale, ce necesită supraveghere medicală până la 12 ore ii conditiile stabilite în norme;

b) diagnosticul şi/sau tratamentul nu pot fi monitorizate în ambulatoriu.Verificarea calității de asigurat se realizează online prin consultarea Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) la internare. În cazul în care nu se confirmă calitatea de asigurat, pacientul poate beneficia doar de pachetul minimal (situații de urgență), până la clarificarea condiției de asigurat conform prevederilor contractului cadru anual. Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat sau solicită internare fără a avea bilet de trimitere (cu exceptia situațiilor de urgență) suportă integral cheltuielile de spitalizare. În ceea ce privește consultațiile în ambulator, actele necesare sunt: 

a) Programare pentru consultații;

b) Biletul de internare de la medicul de familie; medicul de specialitate în unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare; medicii din unităţile de asistenţă medico-socială; medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate/Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, după caz; medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică; medicii de medicina muncii.

c) Buletinul sau cartea de identitate sau, după caz, documentul care atestă identitatea pacientului (ex: permis de ședere);

d) Cardul de sănătate – în mod obligatoriu, rețetele, concediile medicale, se vor semna cu cardul de sănătate valabil; în cazul pierderii, furtului sau altei situații speciale în care cardul de sănătate nu poate fi prezentat la internare, se va face dovada adeverinței emise de către CAS pe care se va trece perioada de valabilitate a adeverinței în cauză, precum și motivul emiterii acestei adeverințe (ex: adeverință de înlocuire a cardului pierdut);

e) Adeverință de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical acordat în ultimele 12 luni, în vederea eliberării concediului medical;

f) Formularul de concediu medical inițial, dacă este cazul.

g) Cuponul de pensie, dacă este cazul.

În ambulatorul integrat pot fi eliberate urmatoarele documente: 

a) concedii medicale

b) avize pentru comisie

c) avize pentru persoanele cu handicap

d) retete compensate

e) bilete de trimitere catre alte specialitati sau investigatii paraclinice Casa de Asigurări de Sănătate Cluj-Napoca nu decontează consultațiile efectuate în cabinetele ambulatorului integrat în urmatoarele situații: 

a) numarul de zile de la data emiterii biletului de trimitere și data consultației este mai mare de 30 de zile;

b) pacientul se internează în spital în aceeasi zi în care a avut loc consultația.